Zmìny

14 3 2009 00:31

Pøipravte se, do konce dubna naostro rozjedu svou stránku na www.qtw.cz (pro tento komiks konkrétnì stránka http://www.qtw.cz/coms/index.php?tpl=view&kom=wr ).
Co to znamená pro tuto stránku?
1. Úprava stávajícího vzhledu na místních stránkách - Hlavnì z nìj odeberu externì hostované obrázky (navigace) a vlastnì pou¾iju pouze takový ten jednoduchý návrh, jaký je teï u stránky Hynka a Patrika ( http://hapcz.smackjeeves.com/ ). Dále pøidám reklamy. Prý bych je tu mìl zobrazovat, akorát mám velice aktivní Adblock plus i s roz¹íøením na blokování elementù samotné stránky, tak¾e jsem si nev¹iml, ¾e mi tu chybí.
2. Zru¹ím anonymní komentáøe, tak¾e se vyjádøit mù¾e pouze registrovaná osoba. Také nebudu zdej¹í komentáøe sledovat tak èasto, narozdíl od tìch na nové stránce.
3. Stránka dostane oznaèení "mirror", tak¾e bude pouze jako zálo¾ní, kdyby se cokoliv stalo s hlavní.
4. Aktualizace budou o den pozdìji ne¾ na hlavní stránce :)

Prosím, nebojte se zapojit do testování, a hla¹te prosím v¹echny mo¾né chyby, dokud se dají snadno odstranit!


Okomentuj

Hostováno na Smack Jeeves. Vzhled stránky navrhl Nikicus, editoval Quint the Wanderer.
Jsi asi -tým náv¹tìvníkem mých komiksù.