Pokraèování

23 7 2008 00:02

Znovu vám pøiná¹ím noviny o vìcech, které pøíjdou...

V dohledu u¾ je konec série o Vuplinì. Zbývají poslední ètyøi stripy (mimo dne¹ní aktualizaci). Navazovat budu krátkým (3 týdenním) seriálem s Klárou v hlavní roli. Tím nám vychází, ¾e 30. srpna Zaène dal¹í pøíbìhová èást.

Proto se od té doby pøipravte na "celostránkové" aktualizace, ale pouze jednou týdnì (sobota).
Akorát doufám, ¾e stihnu ten dìj domyslet, proto¾e teï mám jen hlavní kostru a to je¹tì tak, ¾e staèí závan logického my¹lení a zase se nabourá (ale nevázne to, pøísahám).

Mimochodem, víte, ¾e tenhle komiks u¾ vedu tøi roky?


Okomentuj

Hostováno na Smack Jeeves. Vzhled stránky navrhl Nikicus, editoval Quint the Wanderer.
Jsi asi -tým náv¹tìvníkem mých komiksù.