Comics - Strip #1 - Veèeøe
16 4 2006 02:13


Archív kousek dál Na konec


Mùj komentáø:

Quint t. W., 29 8 2008 22:43

První stránka
Vítejte, dostali jste se na stránky komiksu "Vlkodlak Richard", ve kterém se sna¾ím o humorný pohled na svìt mìòavcù (zvlá¹tì vlkodlakù).
V komiksu se nepravidelnì støídají stripy s celostránkovými del¹ími pøíbìhy. V¾dy je v¹ak hlavní zámìr pobavit, obèas bohu¾el i na úkor pøíbìhu.

Dále se postupnì sna¾ím pøedìlávat prvních 150 stripù (pouze ty, dal¹í u¾ ponechám tak, jak jsou). Proto se v prùbìhu ètení na jednom místì vynoøí star¹í stránky s hor¹í kvalitou (podle toho, jak jsem s pøedìláváním daleko - to mù¾ete poznat podle názvù v archivu).

Pøíjemné ètení.
Advertisement, 19 9 2019 12:35

Okomentuj

Va¹e komentáøe:

Erunis (Guest), 31 8 2008 11:11


Moc hezký. Jen tak dál.Hostováno na Smack Jeeves. Vzhled stránky navrhl Nikicus, editoval Quint the Wanderer.
Jsi asi -tým náv¹tìvníkem mých komiksù.