Ne-tak-úplnì-obvyklé pøíbìhy vlkodlakù s mýty, názory a povìstmi o nich, z úhlu pohledu, který by se nemìl brát vá¾nì.

Poslední pøidaný:

Tábor - Díl 15

Novinky:

A je to tady

28 3 2009 00:39

Stránka je nyní brána jako zálo¾ní.


Zmìny

14 3 2009 00:31

Pøipravte se, do konce dubna naostro rozjedu svou stránku na www.qtw.cz (pro tento komiks konkrétnì stránka http://www.qtw.cz/coms/index.php?tpl=view&kom=wr ).
Co to znamená pro tuto stránku?
1. Úprava stávajícího vzhledu na místních stránkách - Hlavnì z nìj odeberu externì hostované obrázky (navigace) a vlastnì pou¾iju pouze takový ten jednoduchý návrh, jaký je teï u stránky Hynka a Patrika ( http://hapcz.smackjeeves.com/ ). Dále pøidám reklamy. Prý bych je tu mìl zobrazovat, akorát mám velice aktivní Adblock plus i s roz¹íøením na blokování elementù samotné stránky, tak¾e jsem si nev¹iml, ¾e mi tu chybí.
2. Zru¹ím anonymní komentáøe, tak¾e se vyjádøit mù¾e pouze registrovaná osoba. Také nebudu zdej¹í komentáøe sledovat tak èasto, narozdíl od tìch na nové stránce.
3. Stránka dostane oznaèení "mirror", tak¾e bude pouze jako zálo¾ní, kdyby se cokoliv stalo s hlavní.
4. Aktualizace budou o den pozdìji ne¾ na hlavní stránce :)

Prosím, nebojte se zapojit do testování, a hla¹te prosím v¹echny mo¾né chyby, dokud se dají snadno odstranit!


Potí¾e

16 11 2008 05:39

16. XI. 2008
Detaily uvedeny na mé hlavní stránce:
http://www.tenzor.cz/quint/nove.htm

7. XII. 2008.
Aktiualizace stavu - viz adresa vý¹e


Trocha pohybu

05 9 2008 23:30

Pøesunul jsem na Smackjeeves i komiks Hynek a Patrik ( http://hapcz.smackjeeves.com ). Na mojí stránce v¹ak zùstane, jako zálo¾ní archív.


Pokraèování

23 7 2008 00:02

Znovu vám pøiná¹ím noviny o vìcech, které pøíjdou...

V dohledu u¾ je konec série o Vuplinì. Zbývají poslední ètyøi stripy (mimo dne¹ní aktualizaci). Navazovat budu krátkým (3 týdenním) seriálem s Klárou v hlavní roli. Tím nám vychází, ¾e 30. srpna Zaène dal¹í pøíbìhová èást.

Proto se od té doby pøipravte na "celostránkové" aktualizace, ale pouze jednou týdnì (sobota).
Akorát doufám, ¾e stihnu ten dìj domyslet, proto¾e teï mám jen hlavní kostru a to je¹tì tak, ¾e staèí závan logického my¹lení a zase se nabourá (ale nevázne to, pøísahám).

Mimochodem, víte, ¾e tenhle komiks u¾ vedu tøi roky?


Star¹í novinky
Hostováno na Smack Jeeves. Vzhled stránky navrhl Nikicus, editoval Quint the Wanderer.
Jsi asi -tým náv¹tìvníkem mých komiksù.